بلوز دامن از دیرباز دربین بانوان در سراسر دنیا طرفداران زیادی دارد .بلوز دامن جنس نخی یکی از اینهاست که در بهار و تابستان طرفداران بیشتری دارد.